Üdvözöljük, lépjen be fiókjába vagy regisztráljon! A WEBÁRUHÁZBAN REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL IS VÁSÁROLHAT!
Az Ön kosara üres!

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása
1.1.
A jelen webhelyet

Molnár Jánosné
Cégjegyzékszám: 03-09-121846 -
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23165674-2-03
Székhely:
6400 Kiskunhalas, Ady u. 5.
Webhely: http://organicbar.hu/
E-mail: info@
organicbar.hu Tel: +36-20-360-0846
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
1.2. Jelen webhely:
http://
organicbar.hu/
internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya
2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)
üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása
Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az
adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók
adatait elsősorban
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grt.)
rendelkezései alapján kezeli.
2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett
elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.
2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes
személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve
azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem
vesznek igénybe.
3. Az adatkezelés jogalapja
3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a
megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a
Felhasználó az egyik fél.
3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását
a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet
bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap
minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az
e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató”
szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a
Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat
előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési
tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban
írtak szerinti kezeléséhez.
4. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a
hozzájárulás visszavonását követően
4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó
további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a
GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.
4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor,
az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett
Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
4.3. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt
Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési
tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő
azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező
érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése
alapján Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján.
4.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett
Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg
tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az,
hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.
4.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió
Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat
tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a
következő linken olvasható:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommenda
tion/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2
5. Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai
5.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által
előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket
Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével,
továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsé
5.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy
Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor
is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt
Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 4.3. - 4.5. pontjaiban írtak szerint.
5.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá
Felhasználót. Adatkezelő szolgáltatása az Ektv. értelmében információs társadalommal összefüggő - elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak
számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes
személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon
üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok
kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés
további szabályait a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentum és jelen
tájékoztató 6. számú fejezete határozza meg.)
Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben
meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának
növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom
eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
6. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó
adatkezelés
6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a
webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
6.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing
tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének
megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével
járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai
adatgyűjtéshez.
6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a
webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által
alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.
A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
- Felhasználó által használt eszköz IP címe.
A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely
esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)
- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internetszolgáltató
adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére
vonatkozóan)
- webhely böngészése kezdésének időpontja
- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
- a webhely böngészésének időtartama.
A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:
- felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)
- Felhasználó e-mail címe
- Felhasználó által használt eszköz IP címe.
6.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely
felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló
adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett
Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.
Ezen belül:
- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok –
böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik
gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes
meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.
Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem
kapcsolhatók személyhez:
- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési
gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése
azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa
Adatkezelő.
- Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő
szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.
- A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak
érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb
érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő
tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.
Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit
használja. Az anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és
üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a
böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek
során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások
alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott
eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban
említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon
történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebookmegosztás
gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen
sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA) is hozzáfér.
A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely
látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim
adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a
böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek
során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások
alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott
eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban
említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek
rögzítésre, de azokhoz csak Adatkezelő fér hozzá:
- felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó
döntése szerint)
- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).
6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig
kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.
A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a
böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési
munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre,
annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai
rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai
adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című
fejezetben írtakat).
A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához
szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének
időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok
kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik
személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az
"Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat).
A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt
a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó
gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.
A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől
fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok
méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja.
Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik
segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen
sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.
Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon
történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebookmegosztás
gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető
webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt
anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2
évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt
eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat
böngészője beállításaiban.
6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének
biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott
oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a
Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a
tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.
6.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a
Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai
adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének
megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató
"sütik" alkalmazásáról" feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google
Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Inc.
https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a
Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.
7. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető
üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail
cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.
7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak
önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet
bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az
e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az
üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az
adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes
adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az email
üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.
Az adatok köre:
- vezetéknév
- keresztnév
- e-mail cím.
A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai
tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez
adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok
megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor
a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az
informatikai rendszeréből.
7.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a
Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként
megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással
kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó
számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal),
- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek)
használatával),
- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 48
órán belül teljesít.
7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.
Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama
az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő
az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.
Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor,
abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve azi igény teljesítésével törli
Adatkezelő az adatokat.
7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.
8. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés
8.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra
szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel
írásban, papíron történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron
a hírlevél küldéséhez hozzájárul.
8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR.6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1)
és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást
Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra
szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve
az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az
adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak
szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.
A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi
közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltat
önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.
Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve
hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve.
Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja
feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.
8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
- vezetéknév
- keresztnév
- e-mail cím.
8.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail
útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról
szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.
8.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat
Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az
adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.
8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket
papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a papír alapú szerződések/nyilatkozatok
lefűzésével is.
9. Közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldéshez kapcsolódó
adatkezelés
9.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a közvetlen
üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldéshez hozzájárul, az erre vonatkozó
nyilatkozat bejelölésével. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel írásban, papíron
történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron a közvetlen
üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldéshez hozzájárul.
9.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1)
és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást
Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a közvetlen üzletszerzés
céljából történő SMS és MMS küldéshez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat
bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt ilyen hozzájáruló nyilatkozat
bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az
adatkezelési tájékoztatóban, illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak
szerinti kezeléséhez, és a közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldéshez.
A közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldés a hasznos információk
küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. Az üzenetek
küldéséhez a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül járulhat hozzá Felhasználó.
A hozzájárulás önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott
döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem járul hozzá a közvetlen üzletszerzés
céljából történő SMS és MMS küldéshez, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely
használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen
üzletszerzést célzó tevékenységéhez való hozzájárulást nem szabja feltételként bármely
más szolgáltatásának igénybevételéhez.
9.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
- vezetéknév
- keresztnév
- telefonszám.
9.4. Az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS üzenetek
küldése Adatkezelő által Felhasználó részére. Az üzenetek küldése Adatkezelő
szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó
ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.
9.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS
és MMS küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának
visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig
kezeli.
9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldés
céljából kezelt azon adatokat, melyeket papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a
papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.
10. Közvetlen üzletszerzés céljából történő telefonos megkereséshez kapcsolódó
adatkezelés
10.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a közvetlen
üzletszerzés céljából történő telefonos megkereséshez hozzájárul, az erre vonatkozó
nyilatkozat bejelölésével. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel írásban, papíron
történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron a közvetlen
üzletszerzés céljából történő telefonos megkereséshez hozzájárul.
10.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1)
és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást
Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a közvetlen üzletszerzés
céljából történő telefonos megkereséshez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat
bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt ilyen hozzájáruló nyilatkozat
bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az
adatkezelési tájékoztatóban, illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak
szerinti kezeléséhez, és a közvetlen üzletszerzés céljából telefonon történő felhívásához.
A közvetlen üzletszerzés céljából történő telefonos megkeresés az Adatkezelő általi
közvetlen üzletszerzést célozza. Ehhez a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül
járulhat hozzá Felhasználó. A hozzájárulás önkéntes, Felhasználó megfelelő
tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem járul
hozzá a közvetlen üzletszerzés céljából telefonon történő felhívásához, az nem jár rá
nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét
tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó tevékenységéhez való hozzájárulást
nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.
A telefonhívásokat Adatkezelő alkalmanként, és olyan napszakban indít Felhasználó felé,
mely időpontokban a legkevesebb az esélye annak, hogy zavaró legyen a hívás. Az ilyen
időszakok megállapítása során Adatkezelő a társadalmi együttélés általánosan elfogadott
és a hívás tervezésekor aktuális szabályait, a hivatali munkaidőt és a naptári
hétköznapokat veszi figyelembe, tekintettel a rendes és rendkívüli munkaszüneti napokra
illetve hétvégékre, valamint a munkanapokon szokásos rekreációs időszakokra.
10.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
- vezetéknév
- keresztnév
- telefonszám.
10.4. Az adatkezelés célja: Felhasználó közvetlen üzletszerzés céljából történő felhívása
telefonon Adatkezelő által. A hívások során Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és
aktualitásokról szóló információkat, figyelemfelhívó ajánlatokat, reklámcélú
információkat közöl Felhasználóval.
10.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a közvetlen üzletszerzés céljából történő
telefonhívások indítása céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó
hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig
kezeli.
10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a közvetlen üzletszerzés céljából történő telefonos megkeresés
céljából kezelt azon adatokat, melyeket papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a
papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.
11. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
11.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.
11.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a
„Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési
nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.
11.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében
12. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
12.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.
12.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik
fél. Felhasználó a megrendelés leadása során tájékoztatást kap arról, hogy a
megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatait a megrendelése alapján
létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.
12.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott
megrendelés leadását megelőzően megjelenő – illetve korábbi regisztráció esetén az
akkor kitöltött regisztrációs - adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és
elérhetőségek körét érinti.
Az adatok köre:
- vezetéknév
- keresztnév
- telefonszám
- e-mail cím
- jelszó
- szállítási cím
- számlázási cím
- megrendelés vételárának összege
- átvétel/kézbesítés módja
- fizetési mód
- fizetés időpontja.
12.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez
kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott
személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé
tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó
számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól
- termék megrendelése
- megrendelt termék átvételének egyeztetése
- szállítás megszervezése
- szállítás végrehajtása
- értesítés a kiszállításról
- számlázás
- Felhasználó jogainak érvényesítése.
12.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során
az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez
szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő
továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított
adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.
A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla
kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti
adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől - a
megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől - számított 5
évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) a számviteli
törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a
számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.
12.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló
törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli
bizonylatokon.
13. Fórum használatához kapcsolódó adatkezelés
13.1. A webhelyen üzemelő fórum: A webhelyen megtekinthető termékek adatlapján
Felhasználó szöveges hozzászólás formájában értékelheti a terméket.
13.2. A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és
bejegyzések, valamint a hozzászólók - bejegyzésük közzététele során megadott - neve a
webhely minden látogatója számára látható módon jelenik meg.
13.3. Tájékoztató a hozzászólásokban, bejegyzésekben Felhasználó által közölt adatok
kezeléséről:
Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást, bejegyzést közzétevő
Felhasználók.
Felhasználó saját döntése alapján teszi közzé hozzászólásait, bejegyzéseit a webhelyen,
és azok tartalmát is önállóan határozza meg. Adatkezelő a hozzászólás, bejegyzés
tartalmát jóváhagyja a közzététel előtt.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési
nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa
hozzászólásában, bejegyzésében közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.
Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a
többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést
közzétevő felhasználó neve vagy nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez
megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett
adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá
válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos
következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.
Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé,
az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily
módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell
beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az
ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért
Adatkezelő nem felelős.
Az adatkezelés célja: Felhasználók számára a termékértékelés és a termékekre vonatkozó
információcsere és véleményezés lehetővé tétele.
Az adatkezelés időtartama: A webhelyen a fenti formában történő adatkezelés
időtartalma az ott hozzászóló, bejegyzést közzétevő Felhasználó kérelmére történő
törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának,
bejegyzésének Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása,
bejegyzése törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.
Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén
megjelenve.
14. Adatkezelési listák
14.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók –
6. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve
a böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit
nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve.
Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat
Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem
vezet.)
14.2. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség
használatával üzenetet küldő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó li
14.3. Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó
ajánlatok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 8. pontban felsorolt –
adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
(leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő.
14.4. Közvetelen üzletszerzési célú SMS és MMS küldési lista: üzenetek, információs
anyagok és figyelemfelhívó ajánlatok SMS és/vagy MMS útján történő küldése céljából
nyilvántartott – a 9. pontban felsorolt – adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére
történő törléséig kezeli Adatkezelő.
14.5. Közvetelen üzletszerzési célú telefonhívások céljából vezetett ista: a közvetlen
üzletszerzés céljából telefonhívás útján történő telefonos megkeresés céljából
nyilvántartott – a 10. pontban felsorolt – adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére
történő törléséig kezeli Adatkezelő.
14.6. Regisztrációs lista: a regisztrált felhasználók – 11. pontban felsorolt – regisztrációs
adatait tartalmazó lista. Az adatok a regisztráció Felhasználó vagy Adatkezelő általi
törléséig, illetve Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán.
14.7. Megrendelők listája: a megrendelést leadó felhasználók – 12. pontban felsorolt –
adatait tartalmazó lista. Az adatok a Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig
szerepelnek ezen a listán, a törvény által előírt számvitellel kapcsolatos adatmegőrzési
kötelezettség teljesítésének eseteit kivéve.
14.8. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
14.9. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy
feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás.
Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló
adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
14.10. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön
listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai
rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír
alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.
15. Adatkezelés időtartama
15.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az
adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az
érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy
Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az érintett Felhasználó kérésére
történő törlésig kezeli.
15.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem
teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó
esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó
bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az
adatkezelés egyes módjainak megszüntetését, illetve az adatok törlését az egyes célokat
illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és
feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül
elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat
a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint
az info@
organicbar e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb
vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával
összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az
írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail
címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem
figyelmen kívül hagyását.
16. Adatok tárolásának módja
16.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő
adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés
céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.
17. Adatok törlése, az adatkezelés korlátozása
17.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek
Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve
a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki).
17.2. Törlés helyett Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
17.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha
- kezelése jogellenes,
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt,
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
18. Adattovábbítás
18.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít
adatokat.
18.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik
személyeknek.
18.3. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.
19. Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.
19.1. Informatikai adatfeldolgozás
19.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a
webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
19.1.
2. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása
mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató
megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan - fenti
fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon - megadott
hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.
19.1.
3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
19.1.
4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és
az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben
megnyilvánuló adatkezelés útján.
19.1.
5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett
adatkezelési időtartamokkal.
19.1.
6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez szükséges technikai műveletek